Бг En
Изисквания към Осиновяващите

Да не са лишени от родителски права;

Да не са осъждани за престъпления;

Да имат разрешение за осиновяване на дете съгласно отечествения им закон;

Да не страдат от психически и тежки хронични заболявания, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и други, застрашаващи живота им;

Да са сключили граждански брак, когато желаят да осиновяват заедно;

Възрастовата разлика между осиновяващия и осиновявания трябва да бъде не по-малка от 15 години, като се съблюдават и прилагат наложените изисквания от отечествения закон или закона по местопребиваването на кандидат осиновителите;

Семейния кодекс на Република България позволява неженен/неомъжен чуждестранен гражданин да осинови дете - гражданин на Република България. Българското законодателство забранява осиновяване на дете от повече от едно лице, освен ако не са съпрузи.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com