Бг En
Изготвяне и Предоставяне на Следосиновителна Информация
Семействата, осиновили дете от България следва да предоставят на „Щастливо семейство” на всеки шест месеца в течение на две години от осиновяването доклад относно условията на живот, напредъка, нивото на физическо, умствено и емоционално развитие на детето, привързаността му към осиновителите, родителските грижи и умения, мерките за насърчаване на културната идентичност на детето и др. /общо 4 доклада/. Към доклада се прикачат актуални снимки на детето.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com