Бг En
Процедура

Хагска конвенция


Република България ратифицира Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване на 31 Януари 2002 г. Конвенцията влезе в сила и стана част от българското законодателство на 01.09.2002 г. С новия Семеен кодекс и приетите подзаконови нормативни актове, българското законодателство предвижда редица гаранции дейностите по международното осиновяване да се осъществяват при осигуряване закрила интересите на детето, при съблюдаване на неговите основни права и съобразно изискванията на чл. 21 от Конвенцията за правата на детето.

Централен орган


Централният орган на България по Хагската конвенция е Министерство на правосъдието (МП), което осъществява всички дейности, свързани с международните осиновявания.
При Министерство на правосъдието е създаден Съвет по международно осиновяване (СМО), който има важни консултативни правомощия във връзка с международното осиновяване.  Съветът по международно осиновяване е постоянно действащ орган, който заседава ежеседмично и сред основните му функции е отправянето на предложение пред Министъра на правосъдието за определяне на подходящ осиновяващ за дете.

Акредитирани организации


Българското законодателство предвижда дейностите по посредничество при международни осиновителни процедури да се осъществяват единствено от акредитирани от Министерство на правосъдието (МП) организации с нестопанска цел, които се вписват в публичен регистър на МП, каквато е Сдружение „Щастливо семейство”.

Субсидиарност на международното осиновяване


Според българското законодателство, чл.110 от Семейния кодекс дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, когато са изчерпани възможностите за осиновяването в страната и то е вписано в регистъра по чл.113, ал.1, т.1 от Семейния кодекс.
Всяко дете от 1 до 18 години, което подлежи на осиновяване, се вписва в Регистъра за осиновяване при съответната Дирекция за социално подпомагане по местожителството на детето.
В срок от един месец от вписването на детето в регистъра, Съветът по осиновяване към регионалната дирекция за социално подпомагане е задължен да определи подходящ осиновяващ, съгласно чл.95, ал.1 от Семейния кодекс.
Ако в 6 месечен срок от вписването на детето в регионалния регистър не е възможно да се намерят осиновители български граждани или когато са налице поне трима осиновяващи – български граждани, които са отказали да го осиновят, информацията за детето се предоставя служебно на МП (в качеството му на централен орган по международните осиновявания) за определяне на подходящ осиновяващ - чужденец.

Международно осиновяване


Дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от лице с обичайно местопребиваване в чужбина, само ако детето е вписано в Регистъра на Министерство на правосъдието (МП).
Дете с обичайно местопребиваване в Република България може да бъде осиновено от чужденец само при условията на пълно осиновяване.
Близнаци се осиновяват заедно, като по изключение те могат да бъдат осиновявани по отделно. Братя и сестри също се осиновяват заедно, ако имат емоционална връзка по между си.
Съгласно чл.114, ал.7 от Семейния кодекс в срок от 60 дни от вписването на децата в регистъра Съветът по международно осиновяване (СМО) разглежда кандидатурите за определяне на подходящ осиновяващ при спазване на посочените в чл.95, ал.1 критерии, а именно: поредността на вписване на осиновяващите в регистъра, изразените от тях предпочитания, както и обстоятелства от значение за интереса на детето.
В Регистъра на МП се вписват лични данни на детето, данни за здравословното състояние на детето, имена на родителите и информация за контакти с детето, имена на братя и сестри и информация за емоционална връзка.

Вписване  в  Регистъра  на  Министерство  на  правосъдието


Чуждите граждани, желаещи да осиновят дете от Република България, трябва да представят чрез акредитираната организация в България (Сдружение “Щастливо семейство“) молба до Министерство на правосъдието и предвидените от закона документи за вписването им в публичния регистър на МП - документите, посочени в секция I от раздел „Документи“. Молбата на осиновяващите се разглежда в едномесечен срок от подаването й. При пълнота на документите и съответствието им със законовите изисквания, осиновяващите се вписват в регистъра на осиновяващите в Регистъра на МП.
При установяване на недостатъци или непълноти в молбата и приложените документи, Министерство на правосъдието уведомява осиновяващия, като му дава указания за отстраняването им в едномесечен срок. В случай, че недостатъците не бъдат отстранени в срок, преписката се закрива и документите са връщат.

Получаване  на  предложение


След като осиновяващия бъде вписан в Регистъра на МП, може да очаква предложение за дете според подадените от него характеристики. Трудно е да се посочи срок, в рамките на който ще бъде получено предложението - срокът зависи от възрастта на детето, което се иска за осиновяване, неговото здравословно състояние и др. Важно е да се знае, че българското законодателство не съдържа текст, указващ срок, в рамките на който вписан осиновяващ може да получи предложение за осиновяване на конкретно дете.
Оценявайки информацията за всяко конкретно дете, СМО избира подходящи осиновяващи от регистъра на чакащите семейства. При вземане на това решение СМО се ръководи от поредността на вписване на осиновяващите в Регистъра на МП, от изразените от тях предпочитания за дете, от обстоятелствата от значение на интереса на детето, от възможностите на осиновяващите да му осигурят физическо, психическо и социално благополучие, както и от информацията за личността на осиновяващия и другите обстоятелства от значение за осиновяването.  
СМО прави официално предложение пред Министъра на правосъдието за определяне на подходящия осиновяващ - чужденец. Министърът на правосъдието дава съгласие за осиновяването или прави мотивиран отказ. Ако осиновяващият бъде определен като подходящ за осиновяване на конкретно дете, Министърът на правосъдието издава Удостоверение за съгласие за даване ход на процедурата по осиновяване, което придружено от доклад за детето и негова снимка, се изпраща на централния орган на приемащата държава /по постоянно пребиваване на осиновяващия/ и на акредитираната организация в България (Сдружение “Щастливо семейство“).

Пътуване до България и личен контакт


В двумесечен срок от получаване на доклада, осиновяващите следва да се запознаят с предоставената им информация, да организират пътуването си до България, да осъществят личен контакт с детето в рамките на минимум 5 дни там, където то е настанено – в специализирана институция, приемно семейство или на мястото, където му е предоставена социална услуга – резидентен тип и да изразят съгласие или несъгласие за продължаване на процедурата. По време на осъществяване на контакта осиновяващите се придружават от представител на акредитираната организация в България (Сдружение “Щастливо семейство“).
По изключение /неотложни служебни ангажименти или затруднения в уреждането на пътуването, лични, финансови или здравословни причини/ е възможно само единият от осиновяващите да осъществи контакта и/или контактът да бъде по-кратък. В този случай осиновяващите обосновават невъзможността си да осъществят първоначалния контакт с детето, като представят нотариално заверена декларация, съдържаща изявление, че приемат риска за произхода и бъдещото физическо и психическо състояние и развитие на детето, и посочват причината за липсата на контакт.

Приемане на предложението


В двумесечния срок осиновяващите трябва изрично да представят писменото си съгласие или несъгласие за продължаване на процедурата.  При решение за продължаване на осиновителната процедура, след осъществяване на личния контакт с детето, за да удостоверят волята си да осиновят детето, осиновяващите още в България подписват пред Нотариус документите, посочени в секция II от раздел „Документи“. Подписването на тези документи може да бъде извършено и в страната по обичайното местопребиваване на осиновителите. След завръщането в страната по обичайното си местопребиваване, осиновяващите трябва да приготвят и изпратят на акредитираната организация в България (Сдружение “Щастливо семейство“) документите, посочени в секция III от раздел „Документи“.
В рамките на същите тези два месеца акредитираната организация в България (Сдружение “Щастливо семейство“) има задължението да представи всички тези документи, преведени на български език и с апостил, в Министерство на правосъдието, за да стартира съдебната процедура по осиновяване. По изключение двумесечният срок може да бъде удължен с един месец поради настъпили извънредни обстоятелства.

Отказ от предложението - последици


Осиновяващият има право да откаже направеното му предложение за осиновяване на конкретно дете. Отказът следва да бъде писмен и мотивиран и да съдържа изявление за продължаването на участието в осиновителни процедури и за характеристиките на детето, което желае да осинови. В случай на писмен отказ, осиновяващият губи реда си в регистъра и се записва под нов номер. Осиновяващият обаче запазва номера, под който е вписан в регистъра, само по решение на Съвета за международно осиновяване в случай, че отказът му се дължи на констатирани здравословни проблеми на детето, за които осиновителят не е бил първоначално информиран или при несъответствие на предложението със заявените от него характеристики за дете. Ако в рамките на двата месеца в Министерство на правосъдието не постъпи отговор от осиновяващия, той се заличава от Регистъра на МП.

Съгласие на Министъра на Правосъдието и съдебна процедура


Министърът на правосъдието одобрява осиновителната процедура и в 7-дневен срок от издаване на писменото съгласие преписката се изпраща надлежно в съда.
Молбата за осиновяване се разглежда от Софийски градски съд в 14-дневен срок от постъпването й. След като изслуша процесуалния представител на осиновяващите /адвоката на Сдружение „Щастливо семейство”/, съдът обявява решението си в съдебното заседание. Срокът за влизането му в сила е 7 дни от момента на обявяването му на страните в съдебно заседание.
След влизането в сила на съдебното решение, Столична община съставя нов акт за раждане на осиновеното дете /обичайният срок е 7 работни дни/ въз основа на представения заверен препис от съдебното решение, в който акт за раждане осиновителите са вписани като родители на детето.  Старият акт за раждане се заличава служебно.

След съставянето на нов акт за раждане, данните за малолетното дете постъпват в национална база данни на Министерство на вътрешните работи, като обичайният за това срок е до 3 работни дни, след което се подава молба за паспорт на осиновеното дете. Паспортът на осиновеното дете се издава в 3 дневен срок от постъпването на заявлението.

Разходи

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com