Бг En
Специални Случаи
Министерство на правосъдието помества ежемесечно /от 25 до 30–то число/ на официалния си сайт информация за деца на възраст над 7 години или такива, за които няма подходящи осиновяващи, вписани в регистъра на Министерството /деца със здравословни проблеми/.
Всяка акредитирана организация има право да заяви желание да й бъдат предоставени допълнителни материали и снимки на посочено от нея дете от този списък. В рамките на двумесечен срок от получаването на информацията акредитираната организация следва да заяви потенциални осиновяващи.
Постъпилите по този ред заявления се разглеждат от Съвета по международни осиновявания /СМО/ незабавно и с приоритет, независимо от наличието на вписване на осиновителите в регистъра на Министерство на правосъдието или от поредността им в този регистър.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com