Бг En
Документи

I. За вписване на осиновяващите в регистъра на Министерство на правосъдието, е необходимо да представят следните документи:

 1. Разрешение за осиновяване на дете, съгласно отечественото право и правото на държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващите;
 2. Социален доклад за осиновяващите, издаден от акредитирана организация или лицензиран социален работник придружен от лиценза й;
 3. Документ за съдимост на осиновяващите;
 4. Медицинско свидетелство за физическото и психическото здравословно състояние на осиновяващите;
 5.  Документ удостоверяващ, че осиновяващите не са лишени от родителски права, издаден от съответния компетентен орган;
 6. Удостоверение за брак на осиновяващите;
 7. Лиценз за посредничество по международни осиновявания, в полза на акредитирана организация, издадена от Централния орган в приемащата държава, включително лица за контакт, адрес, телефон, представителство и условия по акредитацията;
 8. Договор, сключен между осиновяващите и Сдружение „Щастливо семейство”;
 9. Пълномощно от осиновяващите, оправомощаващо Сдружение „Щастливо семейство” да ги представлява в процеса на международното осиновяване;
 10. Молба до Министерство на правосъдието - обикновено се изготвя от акредитираната организация /Сдружение ”Щастливо семейство”/, на базата на предоставените от осиновяващите документи;
 11. Декларация относно характеристиките на детето, което се желае да бъде осиновено в съответствие с разрешението за осиновяване, включително особеностите в здравословното състояние и/или развитието, които се приемат, както и мотиви относно осиновяването (тази декларация се подава, когато молбата по т.10 не е изготвена от осиновяващите);
 12. Копие на паспортите на осиновяващите /без апостил/.

Всички документи на осиновяващите от чужбина, следва да бъдат представени в оригинали и с апостил.
Молбата на осиновяващите се разглежда в едномесечен срок от подаването й.
В случай, че Министерство на правосъдието констатира недостатъци по документите на осиновяващите, дава указание за отстраняването им в едномесечен срок от получаване на уведомлението. Не спазването на предоставения срок води до не разглеждането на документите и връщането им на подателите им.

II. След  получаване  на  предложение  за  осиновяване  на  конкретно  дете и осъществяване на контакт с него осиновяващите подписват следните документи:

 1. Молба, с която осиновяващите изразяват писменото си съгласие за осиновяване на предложеното дете;
 2. Документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ, че правото по обичайното местопребиваване на осиновяващите не допуска, детето да бъде осиновено втори път, докато не е прекратено съществуващото осиновяване или декларация от осиновяващите с нотариална заверка на подписа му, че детето няма да бъде осиновено повторно, ако законът допуска това;
 3. Декларация от осиновяващите с нотариална заверка на подписа, че детето няма да бъде подлагано на експериментално лечение и че приживе части от тялото му няма да бъдат използвани за донорски цели;
 4. Декларация, че даденото от осиновяващите съгласие не е обвързано с материална облага;
 5. Пълномощно в полза на адвокат на Сдружение „Щастливо семейство”, необходимо за извършване на съдебната процедура по осиновяване.

III. След получаване на предложение за осиновяване на конкретно дете и осъществяване на контакт с него осиновяващите представят допълнително следните документи:

 1. Удостоверение по чл.17 от Хагската Конвенция, издавано от съответния централен орган;
 2. Документ, удостоверяващ, че компетентен орган в държавата по обичайно местопребиваване на осиновяващите ще осъществява следосиновително наблюдение на  конкретното дете в продължение на 2 години от допускане на осиновяването.
 3. Документи с изтекъл срок на действие.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com