Бг En
Географски Данни
България се намира в югоизточна Европа, в средата на Балканския полуостров. На север граничи с Румъния като граница е река Дунав, на запад със Сърбия и Македония, на юг с Гърция и Турция и на изток с Черно море. Страната е кръстопът между западна Европа, Азия и Африка. Територията на страната е 111 000 квадратни километра, а населението е около 8 милиона. Климатът в България е континентален. В южната част се усеща влиянието на Средиземно море, а в северозападната климатът е близък до този в централна Европа.
Релефът на територията на страната е разнообразен – ниски, средно високи и високи планини, хълмове и плата, низини и долини, равнини и ливади, заливи и плажове. Рила и Пирин са планини от Алпийски тип. Най-дългата планина в страната – Стара планина пресича страната от изток на запад и разделя територията й източна и западна. Наричана е „Балкан”, което име дава и наименованието на целия полуостров. Има много реки, повечето от които не са дълги и пълноводни. Езерата са разположени основно в планините и в близост до Черно море. Повечето от тях са защитени като резервати.

Минералните извори в България са известни още от времето на траките. Почвата, географското местоположение и климата благоприятстват развитието на земеделието. В древността територията на страната е била един от центровете, от които започва развитието на земеделието в Европа. По-голямата част от растителния и животинския свят е централно-европейски, смесица от арктически видове във високите планини. Степните видове са по-характерни в североизточната и югоизточната част, докато на юг се срещат средиземноморски видове. Голяма част от българската флора и фауна са уникални и не се среща в други части на света. Българското правителство е въвело редица предпазни мерки, включително и стъпки за запазване на почвата, водата и въздуха от замърсяване и е създало защитени райони, които са от особен интерес за природозащитниците. Голяма част от България е като открит музей на българската култура – красиво декорирани църкви, реставрирани селца и уникален традиционен фолклор.

КОНТАКТИ


Сдружение "Щастливо семейство"

гр. София, пощенски код 1 000

ул. "Денкоглу" №23, ет.1, ап.2,

тел/факс: + 359 2 989 12 28

E-mail: violeta@happyfamily-bg.com

www.happyfamily-bg.com